मिति २०७८।०१।१७ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रशकाशित सूचना र सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाईटमा विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरीएको Contract ID Number: MOITFE 2077/078/LabEquip4 र Description: Supply and delivery of UPLC उल्लेख भएको बोलपत्रको संशोधित स्पेसिफकेशन सम्बन्धमा