वातावरण विज्ञहरुको सुची (Roster) तयारी सम्बन्धि सूचना