शाेधपत्र प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना