गण्डकी प्रदेश साझेदारी विधयक मस्यौदाका लागी सुझाव सम्बन्धी सूचना