गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानकाको प्रयोगशाला सञ्चालनका लागी घरभाडामा लिने सम्बन्धी सूचना