मेला महोत्सव तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको सम्मेलनलाई उपलब्ध गराइने सहयोग सम्बन्धी सूचना ।