शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७।१०।२८ ) (मसलन्द तथा कार्यालय सामानसम्बन्धी)