मसलन्द तथा अन्य कार्यालय सामानहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना