पर्यटकीय गन्तव्यहरुको अवधारणापत्र र गूरुयोजना नक्सा सहित DPR निर्माण गर्न संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाहरुमा १/१ वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको अवधारणापत्र र गूरुयोजना नक्सा सहित DPR निर्माण गर्न आवश्यक परामर्शसेवा खरिदका लागि मिति २०७७।०८।२३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएका आशयपत्रहरु मुल्याङ्कन हुँदा निम्नानुसारका संस्थाहरुको संक्षिप्त सूची तयार भएको व्यहोरा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिल

क्र संआशयपत्रदाताको नामसंयुक्त उपक्रमठेगाना
1BEAM Consultant Pvt. Ltd.BEAM-SATAEC-PICON JVLalitpur Metro-3, Pulchowk
2MEH Consultants (P) Ltd., KathmanduMEH-SHRESTHA-GES JVJwagal-10
3Nest Pvt. Ltd.NEST-GREEN ERA-ALPINE JVSuruchi Marga, 224
4D.B. Multi Engineering Consultant Pvt. Ltd.D.B. MULTI-BUILDING DESIGN-RAJ JVNew Baneshwor, Kathmandu
5GRID Consult P. Ltd.GRID-RIDC-Rajdevi JVBaneshwor, Kathmandu
6Geocom International Pvt. LtdGEOCOM – PARAGON – NEPARCHI JVPokhara Lekhnath, Kaski