सूचनाको हक सम्बन्धि सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७७ श्रावण-असोज)

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५
र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को
नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
(२०७७ श्रावण-असोज)