विद्युतीय चुलो (इन्फ्रारेड प्रविधियुक्त) माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।

फारामको नमूना