गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना