कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना