कुमाल, दलित र अन्य जातिको परम्परागत सीप र पेशालाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना