ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि रोष्टरमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)