ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि रोष्टरमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (Notice for Chief Executive of Lake Authority)

http://www.moitfe.gandaki.gov.np/wp-content/uploads/2020/01/Notice-for-Chief-Executive-of-Lake-Authority-Pokhara.pdf