पर्यटन गुरुयोजना सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना