मेडपा कार्यक्रम सन्चालनका लागि परेका संस्थाहरुको प्रारम्भिक छनौट भएका संस्थाहरुको योग्यताक्रम सूची (जिल्लागत)