गरीवी निवारणका लागि लघु उद्दमी विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक छनौटको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना