कोशेली घर स्थापना र सन्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना