एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापनाका लागी प्राप्त सम्भाव्य जग्गाको विवरण

एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापनाका लागी यस प्रदेशका सवै स्थानीय तहहरुमा जग्गा उपलब्धताको सम्वन्धमा पत्राचार गरिएकोमा ४८ वटा स्थानीय तहमा जग्गा उपलब्ध भएको, ६ वटा स्थानीय तहमा जग्गा उपलब्ध नभएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको र बाँकी ३७ वटा स्थानीय तहबाट पत्र प्राप्त हुन बाँकी रहेको ।